Lovpligtige oplysninger

  1. Information til mine kunder

Advokat Inga Sand Sørensen følger Advokatsamfundets regler for advokatetik og god advokatskik. Min rådgivning er baseret på dansk ret, og jeg er underlagt reglerne om forebyggelse af hvidvask.

Jeg er 

  • er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
  • er en del af Advokatsamfundet
  • har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 
  • er medlem af Danske Advokater

Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

  1. Klientkonti

Jeg har klientkonto i Sparekassen Thy 

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

  1. Ønsker du at klage?

Jeg bestræber os altid på at have en åben og ærlig dialog med mine kunder, således at der ikke forekommer ubehagelige overraskelser i sagsforløbet. 

Skulle der alligevel være noget, som du ikke er tilfreds med, så hører jeg gerne fra dig. Jeg anbefaler, at du kontakter mig direkte. Du er også velkommen til at skrive til info@advokatingasand.dk


Du har samtidig mulighed for at klage over min  adfærd og/eller salæret til:

Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Telefon: 33 96 97 98
klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Læs mere om dine klagemuligheder her: www.Advokatnaevnet.dk